Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Aanvaarding
Al de verkopen worden uitsluitend afgesloten onder de hierna volgende algemene voorwaarden. Alleen bijzondere en uitdrukkelijke clausules, opgesteld en ondertekend door de verkoper, mogen afbreuk doen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden, geheel of gedeeltelijk, met uitsluiting van de gedrukte voorwaarden opgenomen in de bestelbons of ieder ander document van de koper. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de koper wordt steeds uitgesloten.

Artikel 2 – Prijzen
De verkoper respecteert de maximumprijzen zoals vastgelegd op basis van de programmaovereenkomst betreffende de regeling van de maximum verkoopprijzen van de aardolieproducten. Bij levering van de verbeterde Energy+ producten ofwel in geval van omstandigheden die er toe leiden dat de levering niet op een normale manier kan gebeuren kan de totaalprijs mogelijk hoger liggen dan de officiële maximumprijs. Deze verhoging is evenwel hetzij het gevolg van het gebruik van Energy+ additieven hetzij van diensten die vereist zijn om tegemoet te komen aan de vermelde omstandigheden, dewelke beiden niet inbegrepen zijn in de officiële maximumprijs en die als supplement worden aangerekend. De koper kan zich altijd wenden tot de verkoper ingeval van vragen of voor een gedetailleerde prijsberekening.

Alle algemene taksen en rechten opgelegd of op te leggen betreffende de goederen, producten of installaties, zijn ten laste van de koper. Het gebruik van industriële en commerciële toepassingen van verwarmingsgasolie en petroleum, al dan niet zwavelvrij, verplicht de koper tot betaling van de overblijvende accijnzen bij de ontvanger van de accijnzen.

Artikel 3 - Betaling
Alle prijzen en verkoopsvoorwaarden zijn gebaseerd op contante betaling bij de levering en zijn onder voorbehoud van kennelijke materiële vergissingen. Bij ontstentenis van integrale contante betaling zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele verwijlinterest verschuldigd zijn van 12 % op jaarbasis op het factuurbedrag, alsook een conventionele schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 25,00 EUR.

Bij niet-aanvaarding van de factuur dient deze binnen de 10 dagen na ontvangst ervan te worden geprotesteerd door ze aangetekend terug te sturen naar de verkoper, met vermelding van de reden van de niet-aanvaarding.

Bij niet-betaling of bij gedeeltelijke betaling van een factuur op de vervaldag, vervallen eventuele toegestane betalingstermijnen voor alle andere gedane leveringen en wordt het totale bedrag van de debetrekening onmiddellijk opeisbaar.

In geval van niet-naleving door de koper van zijn betalingsverplichtingen, worden alle nog openstaande schulden die de koper heeft ten opzichte van de verkoper uit hoofde van de handelsrelatie met de verkoper, ongeacht welke vorm deze schulden ook hebben aangenomen (hoofdsom, schadebeding, rente,…) opeisbaar.

De verkoper heeft het recht om op dat moment schuldvergelijking toe te passen tussen de door hem aan de koper verschuldigde bedragen, ongeacht of deze al opeisbaar zouden zijn, en het bedrag van de openstaande schuld van de koper anderzijds.

Artikel 4 – Ontvangst, eigendomsoverdracht en eigendomsvoorbehoud
De ontvangst en het nazicht van de geleverde goederen gebeurt bij de afname in de installaties van de verkoper of op het ogenblik van de levering bij de koper.

De geleverde producten blijven eigendom van de verkoper zolang niet elke som die door de koper aan de verkoper verschuldigd is uit hoofde van welke levering ook, betaald werd, met inbegrip van alle toebehoren, inzonderheid de kosten, intresten en schadevergoeding. De koper verbindt er zich toe deze goederen niet te vervreemden, onroerend te maken of te verwerken alvorens volledige betaling.

Artikel 5 - Aansprakelijkheid
De door de koper bij de levering vastgestelde gebreken dienen op de leveringsbon te worden vermeld. Geen enkele klacht van de koper met betrekking tot zichtbare gebreken zal naderhand nog worden aanvaard. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten van de consument conform art. 1641 t.e.m. 1649 en art. 1649 quater e.v. B.W.

Alle problemen die de koper met betrekking tot de verkoop, de levering of het gebruik van de goederen zou ondervinden, moeten worden gemeld aan de verkoper binnen de twee maanden nadat het probleem zich heeft gemanifesteerd.

De verkoper is enkel aansprakelijk voor zijn eigen grove fout dan wel voor de grove fout of het bedrog van zijn aangestelden.

In elk geval is de aansprakelijkheid van de verkoper ten opzichte van een niet-consument uit hoofde van de overeenkomst tussen partijen beperkt tot de waarde van de geleverde goederen, met uitsluiting van alle andere kosten, vergoedingen en schadevergoedingen.

De verkoper is ten opzichte van een niet-consument in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade (onder meer maar niet exhaustief: verwondingen, schade aan eigendom, financieel verlies, gederfde winst, personeelskosten, schade aan derden, verlies van inkomsten).

Artikel 6 – Informatieverplichting van de koper
De koper heeft de verplichting om de verkoper te verwittigen van elk probleem dat zich zou kunnen voordoen tijdens de levering, en dit ten laatste op het ogenblik van de bestelling. Bij gebreke hieraan zal de verkoper geen enkele aansprakelijkheid dragen indien er zich alsnog problemen zouden voordoen die hiermee verband houden.

De leveringen en plaatsingen van de goederen door de verkoper of door de aangestelde van de verkoper gebeuren volgens de onderrichtingen van de koper, dewelke verantwoordelijk is voor de door hem verstrekte gegevens en hiervoor de volledige aansprakelijkheid draagt. De koper zal de plaats aanduiden voor het leveren van de goederen en verplicht zich ertoe aan de verkoper of aan de aangestelde van de verkoper een gemakkelijke toegang te verlenen, dit

alles op zijn verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De koper die wenst dat de vrachtwagen van de verkoper of van de aangestelde van de verkoper zich op zijn terrein begeeft, dient te garanderen dat de ondergrond voldoende sterk is om de vrachtwagen te dragen en dat er voldoende manoeuvreerruimte is voor de vrachtwagen. In geen geval kan de verkoper of de aangestelde van de verkoper aangesproken worden voor schade aan de ondergrond veroorzaakt door de vrachtwagen ten gevolge van onvoldoende manoeuvreerruimte.

De koper draagt als enige de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor het feit dat de opslagtank en de bijhorende stukken gefabriceerd, geïnstalleerd en geëxploiteerd waren en zijn volgens de regels van de kunst en de ambacht en met volledige eerbiediging van de in zijn regio toepasselijke milieureglementeringen met betrekking tot de opslag van vloeibare brandstoffen.

De koper draagt de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor wat betreft de capaciteit van zijn opslagtank. De verkoper zal onder geen enkel beding aansprakelijk zijn voor de overvulling tengevolge van een te grote levering. Evenmin zal een overvulling of een lek na de levering door de verkoper worden vergoed.

Elke verplaatsing van de verkoper of de aangestelde van de verkoper, zal aan de koper worden aangerekend, indien het feit dat de levering niet uitgevoerd kon worden te wijten is aan de koper.

Artikel 7 – Toepasselijk recht en territoriaal bevoegde rechtbank
Het Belgisch recht is van toepassing op de volledige relatie tussen de verkoper en de koper, in al zijn aspecten en voor al zijn verrichtingen.

Alle geschillen met betrekking tot de totstandkoming, uitvoering en interpretatie van de overeenkomst alsook van de facturen van verkoper en haar algemene verkoopsvoorwaarden, vallen uitsluitend, indien de dagvaarding wordt betekend op verzoek van de verkoper, onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Luik, afdeling Luik (vredegerecht 1e kanton, rechtbank van 1e aanleg of rechtbank van koophandel) indien de koper woonachtig is in het Waals Gewest en onder de bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Limburg, afdeling Hasselt (vredegerecht 1e kanton, rechtbank van 1e aanleg of rechtbank van koophandel) indien de koper woonachtig is in Vlaanderen, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of het buitenland.

De verkoper kan alleen gedagvaard worden voor de rechtbanken van zijn maatschappelijke zetel.

Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden via deze link: http://ec.europa.eu/odc/, doch wij behouden ons het recht voor de geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen.