Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Voor het bezoeken en gebruiken van de website www.comfortenergy.be gelden de hierna volgende voorwaarden. Door het gebruik van deze website en de diensten die erop worden aangeboden erkent de gebruiker kennis te hebben genomen van en ingestemd te hebben met deze voorwaarden. 


Artikel 1: Aansprakelijkheid

Comfort Energy tracht u de meest volledige, betrouwbare en actuele informatie te verschaffen. Indien Comfort Energy tekortkomingen opmerkt, zullen deze zo snel mogelijk gecorrigeerd of aangepast worden. Dit biedt echter geen volledige garantie inzake de juistheid en volledigheid ervan.

Comfort Energy aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de site verkregen werd. De gebruiker draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het controleren van juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de gegevens die beschikbaar zijn.

Comfort Energy noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten, noch voor de gevolgen hiervan (werkonderbreking, beschadiging van uw programma’s of apparatuur,...). Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

Artikel 2 - Betaling

Het auteursrecht op de teksten en afbeeldingen die op deze site te zien zijn, is eigendom van Comfort Energy. Hetzelfde geldt voor de auteursrechten op de computerprogramma’s die en het voorbereidend materiaal dat onder toezicht van Comfort Energy specifiek voor deze site ontwikkeld zijn. Voormelde auteursrechten worden door Comfort Energy uitdrukkelijk voorbehouden. De informatie op deze site is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel en informatief gebruik door individuele bezoekers en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Het aanpassen, verveelvoudigen, verkopen of wijzigen van bestanden, het gebruik van gegevens voor onwettige doeleinden, de publieke mededeling van informatie aan derden, het opslaan van informatie in een database (met uitzondering van het automatisch “cachen” van de informatie door de browser) en het gebruik van de gegevens voor een ander doel dan datgene waarvoor de site is bedoeld of voor niet-persoonlijke of commerciële doeleinden, is verboden, zonder voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Comfort Energy.

Wel is het toegestaan om de informatie op deze site of een deel daarvan te bekijken op een enkele computer en vervolgens te downloaden naar een harde schijf, alsmede om een enkele hard copy te maken, mits dit gebeurt voor persoonlijke, niet-commerciële en informatieve doeleinden. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (beeld, geluid, software,...) is daarentegen steeds voorafgaande schriftelijke toestemming vereist van Comfort Energy.

Artikel 3: Merken

Alle woord- en beeldmerken die zijn afgebeeld op deze site zijn eigendom van Comfort Energy, tenzij anders is aangegeven. De woord- en beeldmerken waarvan de eigendom niet bij Comfort Energy berust, worden gebruikt met toestemming van de respectievelijke eigenaars. Deze merken zijn beschermd door zowel nationale als internationale wetgeving. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Comfort Energy, of, in het voorkomende geval, van enige andere merkhouder, is het niet toegestaan een of meer van deze merken te gebruiken, op welke wijze dan ook. In geen geval vrijwaart Comfort Energy u tegen aanspraken van derden.

Artikel 4: Persoonsgegevens

Comfort Energy vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. Wij nemen dan ook alle passende maatregelen om uw privacy te beschermen overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze Privacy Policy.

Artikel 5: Links

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzigingen naar andere informatiebronnen. Comfort Energy biedt geen enkele garantie aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze websites en informatiebronnen.

Comfort Energy wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af wat betreft de inhoud van de websites die toegankelijk zijn via hyperlinks. Deze hyperlinks worden aan de gebruikers aangeboden als serviceverlening. De beslissing om deze hyperlinks te activeren valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruikers van de site.

Het plaatsen van een hyperlink op uw eigen website naar deze site is mogelijk mits voorafgaand contact met en uitdrukkelijke goedkeuring van Comfort Energy.

Artikel 6: Contact

Elk verzoek tot voorafgaandelijke schriftelijke toestemming in de zin van de artikelen 2 en 5 van deze gebruiksvoorwaarden dient te worden gericht aan Comfort Energy, 3500 Hasselt, Slachthuiskaai 28.

Artikel 7: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Op de toegang tot en het gebruik van deze site is het Belgisch recht van toepassing. De gebruiker verbindt zich ertoe zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Limburg, afdeling Hasselt, onverminderd het recht van Comfort Energy om voor elke andere bevoegde rechtbank te dagvaarden.

Artikel 8: Wijziging van de gebruiksvoorwaarden

Comfort Energy kan deze gebruiksvoorwaarden op elk ogenblik wijzigen, zonder voorafgaande verwittiging. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden worden onmiddellijk van kracht na hun wijziging. Derhalve verzoekt Comfort Energy de gebruiker van deze website om regelmatig de laatst van kracht zijnde gebruiksvoorwaarden te raadplegen

Artikel 9: Prijzen

Comfort Energy respecteert de maximumprijzen zoals vastgelegd op basis van de programma- overeenkomst betreffende de regeling van de maximum verkooppprijzen van de aardolieproducten. Bij levering van onze verbeterde Energy+ producten kan de totaalprijs mogelijk hoger liggen dan de officiële maximumprijs. Deze verhoging is evenwel het gevolg van het gebruik van Energy+-additieven dewelke niet inbegrepen zijn in de officiële maximumprijs en die als supplement worden aangerekend. Dit verbeterde Energy+-product bestaat uit een mengsel van 99.95% huisbrandolie en 0.05% Energy+-additief aan 0.0295 euro/liter (1 liter Energy+ op 2.000 liter huisbrandolie). Indien u hierover vragen heeft of een gedetailleerde prijsberekening wenst te bekomen dan kan u zich wenden tot Comfort Energy op het telefoonnummer 070 246 746 (0,15 euro/min).

Artikel 10: Herroepingsrecht

Voor bestelling van mazout geldt:

De consument kan het herroepingsrecht niet uitoefenen.

Voor bestelling van een tankkeuring geldt:

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons, Comfort Energy NV, Slachthuiskaai 28, 3500 Hasselt, fax: +32 11 23 18 44, mail: info@comfortenergy.be, op de hoogte stellen van uw beslissing te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. 

Download het modelformulier

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Als u heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt u een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat u ons ervan in kennis heeft gesteld dat u de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.